ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)

สวท. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ประกอบด้วย ระยะที่ 1 วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2567 ระยะที่ 2 วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2567 และ ระยะที่ 3 วันที่ 29-30 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ อาจารย์พัฒณ์รพี สุนันทพจน์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรในการอบรม ร่วมด้วยนางสาวศศิมา ประเสริฐกรรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวกอบนาค จริตวงษ์ นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรม โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผศ.กมลทิพย์ วัฒกีกำธร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บุคลากรงานทะเบียนการศึกษา บุคลากรงานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา และบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร ได้กล่าวเกี่ยวกับวุตถุประสงค์โครงการในครั้งที่ นับเป็นก้าวแรกของการยกระดับการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร รวมถึงลดงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบกระดาษด้วยการออกเอกสารดิจิทัล สอดรับการขับเคลื่อนแวดวงการศึกษาไทยสู่ยุคดิจิทัลสำหรับการจัดทำ Transcript ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) โดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) จากผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้ได้รับไฟล์ Digital Transcript สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้อย่างรวดเร็ว ด้วยโปรแกรมหรือซอร์ฟแวร์พื้นฐานที่ใช้งานโดยทั่วไป (Adobe Acrobat , Adobe Reader) หรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ (Web Validation Portal) โดยไม่จำเป็นต้องทำหนังสือตอบกลับเพื่อสอบถามคำยืนยันจากสถาบันอุดมศึกษา