ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมกรรมการประจำสำนักประชุมบุคลากรสำนักประชุมภายในสำนักส่งเสริม ฯ

จัดการประชุมการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประชุมการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ ห้องประชุมกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 5 อาคารรพี
ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.

โดยมีนางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม
พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักฯ เพื่อจัดทำและหารือแนวทางข้อตกลงในการบริหารและปฏิบัติงานของสำนักฯ