การรับปริญญาข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สวท. และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ชั้น 5
โดยมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สำเร็จลุล่วง และเป็นระเบียบเรียบร้อย
ทั้งนี้ ขอให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกคน ต้องปฏิบัติตนตรงต่อเวลา และควรศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจ เพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมและพร้อมเพรียงกัน
สามารถศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง การแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565
และข้อปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ที่เว็บไซต์ https://shorturl.asia/GjcSl