การรับปริญญาข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมปริญญาบัตร เหรียญเกียรตินิยม สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ
นำทีม ผู้ดำเนินงานแผนกจัดทำปริญญาบัตร เหรียญเกียรตินิยม จัดเรียงและเคลื่อนย้ายปริญญาบัตร เหรียญเกียรตินิยม
ตามลำดับแถวและที่นั่งของบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
และขอให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน เตรียมความพร้อม
และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัดเพื่อเข้าสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้