การรับปริญญาข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติการตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะผู้ดำเนินงานแผนกจัดทำปริญญาบัตรฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร
ปฏิบัติการตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 คณะผู้ดำเนินงานแผนกจัดทำปริญญาบัตรฯ เตรียมความพร้อมโดยนำปกปริญญาบัตร ปริญญาบัตร
และเหรียญเกียรตินิยม ส่งอบฆ่าเชื้อป้องกันโควิด – 19  ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เพื่อความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565
แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี