ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน AUN-QA ระยะที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์​
เป็นประธานเปิด “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน AUN-QA ระยะที่ 1” วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมนานาภิรมย์ โรงแรมนูโว ซิตี กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์แนวทาง วิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน AUN-QA มาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน จากมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์​
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในด้านหลักสูตรและประกันคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์​
และเทคนิคการนำ AUN-QA ไปปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียนต่อไป ​

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางการใช้เกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA)
ในการประกันคุณภาพผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร​ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education: OBE) ​