ประชุมกรรมการประจำสำนัก

ครั้งที่ 1/2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2563

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม