ประกาศ,ระเบียบ,คำสั่งแต่งตั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา

Posted on

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง อัตราค่าสมัครสอบ และการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

Uncategorized

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

Posted on

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

Uncategorized

ชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558

Posted on

ชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการบริหารหลักสูตร เพื่อชี้แจงแนวทาง การจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องตามประกาศ ศธ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ คอยตอบข้อซักถาม

Uncategorized

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ พ.ศ. 2560

Posted on

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบ พ.ศ. 2560

Uncategorized

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ โควตาพิเศษ งาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี ……เพื่อสังคม

Posted on

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ โควตาพิเศษ งาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี ……เพื่อสังคม สามารถส่งไฟล์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ได้ที่ register@rmutp.ac.th