ข่าวงานทะเบียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการบริการด้านวิชาการและทะเบียน ระยะที่ 1

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการบริการด้านวิชาการและทะเบียน ระยะที่ 1 หัวข้อ “Listening” ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ เวลา 8.30 – 16.30 น. วิทยากรอบรม คือ Mr. Holger Kieckbusch อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ    

Uncategorized

การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัตถุประสงค์ที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยที่เป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษา จึงเห็นสมควรให้มีการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรางวัล อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังลิงก์แนบ • แบบกรอกประวัติ • ประกาศมหาวิทยาลัย การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562