Uncategorizedการรับปริญญากำหนดการรับปริญญา

การเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิตและบัณฑิตตกค้าง ที่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ
เรื่อง บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557
มีความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
และบัณฑิตที่มีความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
สามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2558
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

 

ประกาศ
เรื่อง บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง “ยศ” ทางทหาร ตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศหลังวันที่
สภาอนุมัติปริญญามีความประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามการขานนามบัณฑิต
ในงานพีธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
สามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)