Uncategorizedการรับปริญญากำหนดการรับปริญญา

ประกาศ เรื่อง บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

บัณฑิตตกค้าง
ที่สำเร็จการศึกษา
ก่อนปีการศึกษา 2559
บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559
มีความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และบัณฑิตที่มีความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
สามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

ปฏิบัติดังนี้

1. บัณฑิตติดต่อเขียนใบคำร้องทั่วไปเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือเลื่อนการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
2. หากบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกมายื่นเอกสารเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นเอกสารแทนได้แต่บัณฑิตต้องเป็นผู้กรอกเอกสารดังกล่าว พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชนและเขียนมอบอำนาจให้ผู้ใด
กระทำการแทน โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไปได้ที่ http://regis.rmutp.ac.th/download_form/a2.pdf สามารถติดต่อและยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 โทร. 02-6653777 ต่อ 6306

บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ
บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ
ที่ได้รับการแต่งตั้งยศหลังวันที่สภาอนุมัติปริญญามีความประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิต

ปฏิบัติดังนี้
1. บัณฑิตติดต่อเขียนใบคำร้องทั่วไปประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิตพร้อม
แนบสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบแต่งตั้งยศ หรือหากมีหนังสือรับรองสามารถนำหนังสือรับรอง
การแต่งตั้งยศมายื่นก่อนได้ และถ้าได้หนังสือการแต่งตั้งยศฉบับจริงให้ดำเนินการถ่ายเอกสารมายื่น
ภายหลัง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 30 กรกฎาคม 2560
2. หากบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกมายื่นเอกสารเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นเอกสาร
แทนได้แต่บัณฑิตต้องเป็นผู้กรอกเอกสารดังกล่าวเอง พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชน,
ใบแต่งตั้งตั้งยศหรือหนังสือรับรองและเขียนมอบอำนาจให้ผู้ใดกระทำการแทน โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไปได้ที่ http://regis.rmutp.ac.th/download_form/a2.pdf
สามารถติดต่อและยื่นแบบคำร้อง
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 โทร. 02-6653777 ต่อ 6306