Uncategorizedการรับปริญญากำหนดการรับปริญญา

ประกาศ เรื่อง บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 และบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

บัณฑิตตกค้าง
ที่สำเร็จการศึกษา
ก่อนปีการศึกษา 2560
บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560
มีความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และบัณฑิตที่มีความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 
สามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ปฏิบัติดังนี้

  1. บัณฑิตติดต่อเขียนใบคำร้องทั่วไปเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
  1. หากบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกมายื่นเอกสารเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นเอกสารแทนได้แต่บัณฑิตต้องเป็นผู้กรอกเอกสารดังกล่าวเอง พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชนและเขียนมอบอำนาจให้ผู้ใดกระทำการแทน
    โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
    ได้ที่ http://regis.rmutp.ac.th/upload/en-th-form/GeneralRequestForm.pdf

สามารถติดต่อยื่นแบบคำร้อง

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2561

ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ชั้น 4

โทร. 02-6653777 ต่อ  6306

บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ
บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ
ที่ได้รับการแต่งตั้งยศหลังวันที่สภาอนุมัติปริญญามีความประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิต

สามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ปฏิบัติดังนี้

  1. บัณฑิตติดต่อเขียนใบคำร้องทั่วไปประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิตพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบแต่งตั้งยศ หรือหากมีหนังสือรับรองสามารถนำหนังสือรับรองการแต่งตั้งยศมายื่นก่อนได้ 
  1. หากบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกมายื่นเอกสารเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นเอกสารแทนได้แต่บัณฑิตต้องเป็นผู้กรอกเอกสารดังกล่าวเอง พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชน,ใบแต่งตั้งตั้งยศหรือหนังสือรับรองและเขียนมอบอำนาจให้ผู้ใดกระทำการแทน  โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไปได้ที่  http://regis.rmutp.ac.th/upload/en-th-form/GeneralRequestForm.pdf

สามารถติดต่อยื่นแบบคำร้อง

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2561

ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ชั้น 4

โทร. 02-6653777 ต่อ  6306