งานทะเบียนและประมวลผลงานบัณฑิตศึกษางานวิชาการงานสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แจ้งปิดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จัดโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร

ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน  2561

จึงขอแจ้งปิดสำนักงานฯ ระหว่างวันดังกล่าว