Uncategorizedการรับปริญญาข่าวงานทะเบียนงานทะเบียนและประมวลผล

ประกาศกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่ง ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35

ประกาศเลื่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่ง
ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

จากเดิมวันที่ 5, 7, 8 และ 9 เมษายน 2564
เป็นช่วงระหว่างวันที่ 24 - 27 มกราคม 2565

กำหนดการวันฝึกซ้อมและรายชื่อจัดเรียงตามลำดับการเข้ารับ
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-6653777 ต่อ 6306

เอกสารแนบ

ประกาศกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่ง
ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2563
ณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี ในระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-6653777 ต่อ 6306

เอกสารแนบ