Uncategorized

สถิติผลการเรียนตามรายวิชา แยกหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

Posted on

สถิติผลการเรียนตามรายวิชา แยกหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2562 คณะ/ประเภทวิชา PDF EXCEL • คณะศิลปศาสตร์ 1/2562 2/2562 XLSX • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2562 2/2562 XLSX • คณะบริหารธุรกิจ 1/2562 2/2562 XLSX • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1/2562 2/2562 XLSX • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1/2562 2/2562 XLSX • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1/2562 2/2562 XLSX • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1/2562 2/2562 XLSX • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1/2562 2/2562 XLSX • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1/2562 2/2562 XLSX • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1/2562 […]

Uncategorized

ผลการประเมินการเรียนการสอนตามรายวิชา แยกหลักสูตร ปีการศึกษา  2562

Posted on

ผลการประเมินการเรียนการสอนตามรายวิชา แยกหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2562 คณะ/ประเภทวิชา PDF EXCEL • คณะศิลปศาสตร์ 1/2562 2/2562 XLSX • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2562 2/2562 XLSX • คณะบริหารธุรกิจ 1/2562 2/2562 XLSX • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1/2562 2/2562 XLSX • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1/2562 2/2562 XLSX • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1/2562 2/2562 XLSX • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1/2562 2/2562 XLSX • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1/2562 2/2562 XLSX • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1/2562 2/2562 XLSX • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1/2562 […]

Uncategorized

FTES ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา(FTES)  ประจำปีการศึกษา  2562 • FTES ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหลักสูตรแยกคณะ • FTES ประจำปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรแยกคณะ [แยกรายวิชาศึกษาทั่วไป] (สำหรับใช้ตรวจประกันคุณภาพ) • FTES ประจำปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรแยกคณะ • FTES ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แยกสาขา • FTES ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แยกหลักสูตร • FTES ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แยกสาขา • FTES ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แยกหลักสูตร • FTES ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

Uncategorized

การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัตถุประสงค์ที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยที่เป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษา จึงเห็นสมควรให้มีการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรางวัล อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังลิงก์แนบ • แบบกรอกประวัติ • ประกาศมหาวิทยาลัย การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

Uncategorized

การประชุม คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2562

Posted on

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน • ระเบียบวาระการประชุมกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 2-62_วันที่ 17 ต.ค. 62

Uncategorized

รับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

Posted on

ตามที่กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะครบวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 9 กันยายน 2562 นั้น เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการชุดใหม่แทนชุดเดิม โดยกรรมการสภาวิชาการจำนวนหนึ่งให้เลือกจากคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยจำนวน 6 คน สำหรับหลักเกณฑ์วิธีการได้มา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2549 กำหนดให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งโดยตรงและลับแยกตามกลุ่มคณะที่สังกัด กลุ่มละหนึ่งคน โดยให้มหาวิทยาลัยแบ่งกลุ่มคณะที่จะมีการเลือกกรรมการ สภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำออกเป็นหกกลุ่ม ตามคำแนะนำของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ได้แบ่งกลุ่มคณะที่จะเลือกกรรมการจากคณาจารย์ประจำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาแบ่งกลุ่มคณะที่จะเลือกกรรมการสภาวิชาการทั้งหกกลุ่ม ตามสถิตินักศึกษาปัจจุบัน แยกตามคณะและความสอดคล้อง ของสาขาวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงกำหนดกลุ่มคณะ เพื่อเลือกกรรมการสภาวิชาการทั้งหกกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กลุ่มที่ 6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กลุ่มที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มที่ 5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กลุ่มที่ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Uncategorized

ปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562

Posted on

สวท. ขอแจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 โดยจะส่งผลให้เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา, เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษา และ ระบบทะเบียน Back Office ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จะสามารถใช้งานได้ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก