Uncategorized

แจ้งรายละเอียด แผนการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2557 และ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ

Posted on

กลุ่มงานวิชาการ แจ้งรายละเอียด  แผนการฝึกอบรม / สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มงานวิชาการ ( WORD ) อ่านต่อ / ดาวน์โหลด ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือและการจ่ายค่าตอบแทน ( PDF ) อ่านต่อ / ดาวน์โหลด

Uncategorized

แจ้งรายละเอียด หลักเกณฑ์ – สำนักพิมพ์ การประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ

Posted on

หลักเกณฑ์และวิชาการประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือเพื่อการรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ – ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ สำนักพิมพ์ที่มีกระบวนการพิจารณาประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เห็นสมควรประกาศรายชื่อสำนักพิมพ์ ดังต่อไปนี้ – ประกาศรายชื่อสำนักพิมพ์  

Uncategorized

แบบฟอร์มเอกสาร

Posted on

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั่วไป แบบขอเทียบโอนรายวิชา (New!) คำร้องทั่วไป(คณะใช้) คำร้องทั่วไป(น.ศ.ใช้) แบบขอเรียนข้ามมหาวิทยาลัย แบบขอเรียนข้ามคณะ แบบขอรักษาสภาพ(น.ศ.) แบบขอคืนสภาพ(น.ศ.) แบบขอลงทะเบียนล่าช้า แบบขอแก้(I) แบบขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน แบบขอลาออก แบบขอสำเร็จ(ระดับ ปวส.) แบบขอสำเร็จ(ระดับ ป.ตรี.) แบบขอเอกสารการศึกษา แบบขอเทียบโอนรายวิชา แบบขอส่งเกรดเพิ่มเติม แบบขอลาพัก แบบขอ เพิ่ม-เปลี่ยน-ถอน_การลงทะเบียน คู่มือการทำวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ โครงการสอนรายวิชาระดับปริญญาตรี เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน มคอ3 (Word) – ตัวอย่าง มคอ3 (Adobe Acrobat) – ตัวอย่าง มคอ3 (Word) มคอ3 (Adobe Acrobat) เอกสารคำสอน-53 (ตัวอย่าง) การเขียนส่วนอ้างอิง (ตัวอย่าง) ฟอร์มการเขียนเนื้อหา (Word) ฟอร์มการเขียนแนวการศึกษา (Word) แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มอค 2 ปริญญาตรี 2554 แบบขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ […]