ข่าวประชาสัมพันธ์

FTES ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา(FTES)  ประจำปีการศึกษา  2564

• FTES  ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามหลักสูตร แยกคณะ
• FTES  ประจำปีการศึกษา 2564 ตามหลักสูตรแยกคณะ [แยกรายวิชาศึกษาทั่วไป] (สำหรับใช้ตรวจประกันคุณภาพ)
• FTES ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แยกสาขา
• FTES ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แยกหลักสูตร
• FTES ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แยกสาขา
• FTES ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แยกหลักสูตร
• FTES  ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
• FTES  ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)