Home RegisRMUTP

กิจกรรม

Today : June 27, 2017

ข่าวสาร

Download เอกสาร-รายชื่อ จป.1-จป.5 รอบแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับคณะ)

ข้อมูลการรับนิสิต/นักศึกษาในแต่ละรอบของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

ตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561(ปรับปรุง 13 มิ.ย.60)

สรุปผลการประเมินการเรียนการสอน แยกคณะสาขา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ เรื่อง บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

สรุปคะแนนเฉลี่ยนักศึกษาแยกตามรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2/2559 พร้อมตัวอย่างแบบประเมิน(อัพเดทสาขาวิชาเพิ่มเติม)

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องนโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบและกำหนดการสอนชดเชย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2559