งานทะเบียนและประมวลผล

แจ้งปิดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน  2561 จึงขอแจ้งปิดสำนักงานฯ ระหว่างวันดังกล่าว

Uncategorized

ชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558

Posted on

ชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการบริหารหลักสูตร เพื่อชี้แจงแนวทาง การจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องตามประกาศ ศธ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ คอยตอบข้อซักถาม

Uncategorized

ขั้นตอนพื้นฐานเกี่ยวกับการบันทึก มคอ.3/4 ที่ถูกต้อง

Posted on

ขั้นตอนพื้นฐานเกี่ยวกับการบันทึก มคอ.3/4 ที่ถูกต้อง คณะส่งแผนการเรียน พร้อมระบุ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา” สำหรับบันทึก มคอ.3/4 มาที่ สวท. ก่อนเปิดภาคการศึกษา 4 สัปดาห์ (ตัวอย่าง) เจ้าหน้าที่ทะเบียน สวท. บันทึกข้อมูลวัน เวลาเรียนและอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 3 สัปดาห์ (ตัวอย่าง) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สวท. เปิดระบบให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สามารถบันทึก มคอ.3/4 ให้ทุกคณะก่อนเปิดภาคศึกษา 3 สัปดาห์ (ตัวอย่าง) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึก มคอ.3/4 ผ่านระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ (คู่มือการบันทึก) งานหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ติดตามการส่ง มคอ.3/4 ในแต่ละภาคการศึกษา (ตัวอย่าง) งานหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทำหนังสือบันทึกข้อความถึงกลุ่มงานวิชาการ สวท. นำส่งการบันทึก มคอ.3/4 เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน กลุ่มงานวิชาการ สวท. รายงานการนำส่ง มคอ.3/4 ให้มหาวิทยาลัยรับทราบ

Uncategorized

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

Posted on

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา  หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Uncategorized

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม English Camp 2015

Posted on

ขอเชิญ นักศึกษาทุกคณะ ฝึกภาษาอังกฤษกับ     กิจกรรมสนุกๆ กับครูเจ้าของภาษา เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ( 20 ช.ม.) ติดต่อสอบถาม ชั้น 5 อาคาร 1 (สสท.) ศูนย์เทเวศร์ 092-668-2010,02-665-3777 ต่อ 6056