งานทะเบียนและประมวลผล

แจ้งปิดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน  2561 จึงขอแจ้งปิดสำนักงานฯ ระหว่างวันดังกล่าว

Uncategorized

แบบฟอร์มเอกสาร

Posted on

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั่วไป แบบขอเทียบโอนรายวิชา (New!) คำร้องทั่วไป(คณะใช้) คำร้องทั่วไป(น.ศ.ใช้) แบบขอเรียนข้ามมหาวิทยาลัย แบบขอเรียนข้ามคณะ แบบขอรักษาสภาพ(น.ศ.) แบบขอคืนสภาพ(น.ศ.) แบบขอลงทะเบียนล่าช้า แบบขอแก้(I) แบบขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน แบบขอลาออก แบบขอสำเร็จ(ระดับ ปวส.) แบบขอสำเร็จ(ระดับ ป.ตรี.) แบบขอเอกสารการศึกษา แบบขอเทียบโอนรายวิชา แบบขอส่งเกรดเพิ่มเติม แบบขอลาพัก แบบขอ เพิ่ม-เปลี่ยน-ถอน_การลงทะเบียน คู่มือการทำวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ โครงการสอนรายวิชาระดับปริญญาตรี เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน มคอ3 (Word) – ตัวอย่าง มคอ3 (Adobe Acrobat) – ตัวอย่าง มคอ3 (Word) มคอ3 (Adobe Acrobat) เอกสารคำสอน-53 (ตัวอย่าง) การเขียนส่วนอ้างอิง (ตัวอย่าง) ฟอร์มการเขียนเนื้อหา (Word) ฟอร์มการเขียนแนวการศึกษา (Word) แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มอค 2 ปริญญาตรี 2554 แบบขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ […]