Uncategorized

FTES ประจำปีการศึกษา 2561

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา(FTES)  ประจำปีการศึกษา  2561

• FTES  ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามหลักสูตรแยกคณะ
• FTES  ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามคณะของนักศึกษา(ผู้เรียน)
[รายวิชาศึกษาทั่วไปนับรวมตามคณะของผู้เรียน]
• FTES  ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามคณะของรายวิชา
[รายวิชาศึกษาทั่วไปนับรวมตามคณะของรายวิชา(ศิลป์,วิทย์)]
• FTES  ประจำปีการศึกษา 2561 ตามคณะของนักศึกษา(ผู้เรียน)
[รายวิชาศึกษาทั่วไปนับรวมตามคณะของผู้เรียน]
• FTES  ประจำปีการศึกษา 2561 ตามคณะของรายวิชา(สำหรับใช้ตรวจประกันคุณภาพ)
[รายวิชาศึกษาทั่วไปนับรวมตามคณะของรายวิชา(ศิลป์,วิทย์)]
• FTES  ประจำปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรแยกคณะ(สำหรับใช้ตรวจประกันคุณภาพ) V.2
• FTES ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แยกสาขา
• FTES ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แยกหลักสูตร
• FTES ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แยกสาขา
• FTES ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แยกหลักสูตร
• FTES  ประจำปีงบประมาณ 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)