งานหลักสูตร

ผลการประเมินการเรียนการสอนตามรายวิชา แยกหลักสูตร ปีการศึกษา  2561

ผลการประเมินการเรียนการสอนตามรายวิชา แยกหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2561

คณะ/ประเภทวิชา
PDF
EXCEL
• คณะศิลปศาสตร์
1/2561
2/2561
3/2561
1/2561
2/2561
3/2561
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1/2561
2/2561
3/2561
1/2561
2/2561
3/2561
• คณะบริหารธุรกิจ
1/2561
2/2561
3/2561
1/2561
2/2561
3/2561
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
1/2561
2/2561
3/2561
1/2561
2/2561
3/2561
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1/2561
2/2561
3/2561
1/2561
2/2561
3/2561
• คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1/2561
2/2561
3/2561
1/2561
2/2561
3/2561
• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1/2561
2/2561
3/2561
1/2561
2/2561
3/2561
• คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1/2561
2/2561
3/2561
1/2561
2/2561
3/2561
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1/2561
2/2561
3/2561
1/2561
2/2561
3/2561
• ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1/2561
2/2561
3/2561
1/2561
2/2561
3/2561
• ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1/2561
2/2561
3/2561
1/2561
2/2561
3/2561