บุคลากรกลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มวิชาการ

ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ Email : @rmutp.ac.th

งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวอรอนงค์ งามวิไล

หัวหน้างานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ Email : @rmutp.ac.th

นายวิลาส วิถีไพร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ Email : @rmutp.ac.th

นางสาวรัตติณัฎฐ์ อังสนุ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ Email : @rmutp.ac.th

นางสาวเพ็ญนภา รักษ์มณี

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ Email : @rmutp.ac.th

งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

นางทัศนีย์ วงศ์แตง

หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ Email : @rmutp.ac.th

นางสาววรางคณา อมรแก้ว

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ Email : @rmutp.ac.th

งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวทัศนีย์ วงศ์แตง

หัวหน้างานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โทร. 02-665-3777 ต่อ Email : @rmutp.ac.th

นายคุมพล เอี่ยมในวงษ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ Email : @rmutp.ac.th