ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษานักเรียน ประเภทเรียนดี ประพฤติดี และ ประเภทความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษานักเรียน ประเภทเรียนดี ประพฤติดี และประเภทความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจำปีการศึกษา 2565

• ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษานักเรียน

สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 0 2665 3777 ต่อ 6305
www.facebook.com/OREGRMUTP
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร