ประชุมกรรมการประจำสำนัก

ครั้งที่ 1/2565

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2565
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่อออนไลน์

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม
พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่าง ๆ
ภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน