ข่าวงานทะเบียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการบริการด้านวิชาการและทะเบียน ระยะที่ 1

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการบริการด้านวิชาการและทะเบียน ระยะที่ 1 หัวข้อ “Listening” ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ เวลา 8.30 – 16.30 น. วิทยากรอบรม คือ Mr. Holger Kieckbusch อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ    

งานวิชาการ

โครงการ การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพของวิชาชีพอาจารย์ ด้วยกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ

Posted on

รายละเอียดโครงการ ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เอกสารประกอบ (เอกสาร 1, เอกสาร 2, เอกสาร 3)  

งานวิชาการ

โครงการสัมมนา เรื่อง “คิด ทดลอง ออกแบบเชิงนวัตกรรม” (Design Thinking for Innovation)

Posted on

โครงการอบรมสัมมนา ตารางการอบรมสัมมนา เอกสารการอบรมและ PowerPoints (เอกสาร 1, เอกสาร 2) ใบเซ็นชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนา

งานวิชาการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพด้วย Technology Enhanced Learning

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพด้วย Technology Enhanced Learning ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 และระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562  ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ได้รับเกียรติจาก ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ (Technology Enhanced Learning) และสามารถนำเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ มาใช้จัดทำสื่อการเรียนการสอนได้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร  ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้เป็นอย่างมาก […]

งานทะเบียนและประมวลผล

แจ้งปิดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน  2561 จึงขอแจ้งปิดสำนักงานฯ ระหว่างวันดังกล่าว

Uncategorized

ชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558

Posted on

ชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการบริหารหลักสูตร เพื่อชี้แจงแนวทาง การจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องตามประกาศ ศธ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ คอยตอบข้อซักถาม

Uncategorized

ขั้นตอนพื้นฐานเกี่ยวกับการบันทึก มคอ.3/4 ที่ถูกต้อง

Posted on

ขั้นตอนพื้นฐานเกี่ยวกับการบันทึก มคอ.3/4 ที่ถูกต้อง คณะส่งแผนการเรียน พร้อมระบุ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา” สำหรับบันทึก มคอ.3/4 มาที่ สวท. ก่อนเปิดภาคการศึกษา 4 สัปดาห์ (ตัวอย่าง) เจ้าหน้าที่ทะเบียน สวท. บันทึกข้อมูลวัน เวลาเรียนและอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 3 สัปดาห์ (ตัวอย่าง) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สวท. เปิดระบบให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สามารถบันทึก มคอ.3/4 ให้ทุกคณะก่อนเปิดภาคศึกษา 3 สัปดาห์ (ตัวอย่าง) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึก มคอ.3/4 ผ่านระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ (คู่มือการบันทึก) งานหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ติดตามการส่ง มคอ.3/4 ในแต่ละภาคการศึกษา (ตัวอย่าง) งานหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทำหนังสือบันทึกข้อความถึงกลุ่มงานวิชาการ สวท. นำส่งการบันทึก มคอ.3/4 เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน กลุ่มงานวิชาการ สวท. รายงานการนำส่ง มคอ.3/4 ให้มหาวิทยาลัยรับทราบ