Uncategorized

การขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิตยศ ทหาร ตำรวจ

Posted on

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศให้บัณฑิตยื่นคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยยื่นคำร้องได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2558 แล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ จะต้องนำข้อมูลดังกล่าว ไปดำเนินการ ในขั้นตอนต่างๆ ต่อไป จึงมิให้ผู้ประสงค์ดำเนินการดังกล่าวยื่นคำร้องได้อีก