Uncategorized

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558

Posted on

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558

Uncategorized

ขยายการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2557

Posted on

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนครเปิดขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  (ประเภทรับตรง) และ กรณีพิเศษ (โควตารอบ 2 : เฉพาะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) โดยสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร ห้อง One Stop Service หรือ ฝ่ายทะเบียนของคณะที่ต้องการ สมัครตั้งแต่วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2557  หรือสามารถสมัครผ่าน เว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th

Uncategorized

กำหนดการรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (โควตา สำรอง) ปีการศึกษา 2557

Posted on

กำหนดการรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (โควตา สำรอง) ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 รายงานตัวและชำระเงิน ณ ห้อง OneStop Service ชั้น 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียด สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-282-9009 ต่อ 6409 และ 02-281-9877 http://www.facebook.com/RmutpFB

Uncategorized

ประกาศด่วน! เลื่อนกำหนดการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา

Posted on

ประกาศเลื่อนกำหนดการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตาประจำปีการศึกษา 2557 จากเดิมวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 แทน ส่วนกำหนดการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ยังคงยึดตามกำหนดการเดิม จึงแจ้งให้ทราบ 10 พฤศจิกายน 2556

Uncategorized

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2557

Posted on

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจําปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Uncategorized

แบบฟอร์มเอกสาร

Posted on

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั่วไป แบบขอเทียบโอนรายวิชา (New!) คำร้องทั่วไป(คณะใช้) คำร้องทั่วไป(น.ศ.ใช้) แบบขอเรียนข้ามมหาวิทยาลัย แบบขอเรียนข้ามคณะ แบบขอรักษาสภาพ(น.ศ.) แบบขอคืนสภาพ(น.ศ.) แบบขอลงทะเบียนล่าช้า แบบขอแก้(I) แบบขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน แบบขอลาออก แบบขอสำเร็จ(ระดับ ปวส.) แบบขอสำเร็จ(ระดับ ป.ตรี.) แบบขอเอกสารการศึกษา แบบขอเทียบโอนรายวิชา แบบขอส่งเกรดเพิ่มเติม แบบขอลาพัก แบบขอ เพิ่ม-เปลี่ยน-ถอน_การลงทะเบียน คู่มือการทำวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ โครงการสอนรายวิชาระดับปริญญาตรี เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน มคอ3 (Word) – ตัวอย่าง มคอ3 (Adobe Acrobat) – ตัวอย่าง มคอ3 (Word) มคอ3 (Adobe Acrobat) เอกสารคำสอน-53 (ตัวอย่าง) การเขียนส่วนอ้างอิง (ตัวอย่าง) ฟอร์มการเขียนเนื้อหา (Word) ฟอร์มการเขียนแนวการศึกษา (Word) แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มอค 2 ปริญญาตรี 2554 แบบขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ […]