การรับปริญญากำหนดการรับปริญญาข่าวประชาสัมพันธ์งานทะเบียนและประมวลผลงานบัณฑิตศึกษา

พิธีมอบปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

วันพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

 

วันพิธีมอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
วันซ้อมใหญ่ วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566


รายชื่อบัณฑิตวันซ้อมย่อยรวม [ รายชื่อบัณฑิตและสถานะการเข้ารับปริญญา วันซ้อมย่อยรวม ]
ใบรายงานตัวบัณฑิต วันซ้อมย่อยคณะ [รายชื่อบัณฑิต แยกแถวและลำดับที่นั่ง]
ใบรายงานตัวบัณฑิต วันซ้อมย่อยรวม วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 [รายชื่อบัณฑิต แยกแถวและลำดับที่นั่ง]
ใบรายงานตัวบัณฑิต วันซ้อมย่อยใหญ่ วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 [รายชื่อบัณฑิต แยกแถวและลำดับที่นั่ง]
ใบรายงานตัวบัณฑิต วันรับจริง วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 [รายชื่อบัณฑิต แยกแถวและลำดับที่นั่ง]
ผังงานมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564 [ ผังงานมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ]
คู่มือบัณฑิตคู่มือการเข้ารับปริญญาบัตรราชมงคล ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 ]

 

• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และการขอใช้คำนำหน้านามในวันรับปริญญา

• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

* สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่ยืนยันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร* * หรือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา(ก่อน) ปีการศึกษา 2564
ที่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 แจ้งความประสงค์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีฯ ผ่านทางระบบบริการการศึกษา https://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

หมายเหตุ**
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานพิธีมอบปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ได้ที่ เพจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร https://www.facebook.com/OREGRMUTP

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 665 3777 ต่อ 6316 หรือ 6318
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร