Uncategorized

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35

Posted on

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35 ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 บัณฑิตพิมพ์ QR Code สำหรับใช้เช็คชื่อเข้ารับแต่ละวันได้ที่ระบบนี้ ระบบตรวจสอบการเข้าร่วมพิธีรับปริญญา (สำหรับบัณฑิต) รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 (ปีการศึกษา […]

Uncategorized

ประกาศสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Posted on

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการขยายเวลาการชำระเงินค่าจัดการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จนถึงวันก่อนวันปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา นั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งว่า นักเรียนนักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอมของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนนักศึกษาสามารถดำเนินการชำระค่าเทอมส่วนที่เหลือได้ 2 ช่องทาง คือ ชำระเงินที่งานการเงินคณะ หรือ พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในเว็บไซต์ โดยให้นักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท, ป.เอก) ชำระเงินค่าเทอมให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ โดยการ “เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา” > “พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน” **นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้ชำระเงินค่าเทอมส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด นักเรียนนักศึกษาจะถูกถอนชื่อออกจากระบบทะเบียนนักศึกษา และผลการลงทะเบียนเรียนจะเป็นโมฆะ**

Uncategorized

แจ้งกำหนดการ ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และ รับบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on

แจ้งกำหนดการ ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และ รับบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ผ่อนคลายลง ทางมหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งการดำเนินการ ดังนี้ 1. นักศึกษาที่มีรายชื่อรับบัตรนักศึกษา ให้ดำเนินการรับบัตรนักศึกษาในวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 สามารถแต่งกายชุดสุภาพเข้ารับบัตรนักศึกษาแทนการแต่งกายชุดนักศึกษาได้ 2. นักศึกษาที่มีรายชื่อ ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ให้ดำเนินการเข้าถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาในช่วงวันและเวลาที่แจ้งในไฟล์ข้อมูลนี้ หากไม่สะดวกในวันเวลาที่กำหนด ให้เข้าถ่ายรูปภายในวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 ได้ *** นักศึกษาทุกคน จำเป็นที่จะต้องแต่งชุดนักศึกษา ในการเข้าถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา *** *** สำหรับ หัวเข็มขัด เนคไทด์ กระดุม ฯลฯ มีจำหน่ายในสถานที่ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเครื่องแต่งกายเพิ่ม หรือ ยังไม่ได้ซื้ออุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ***   • รายชื่อนักศึกษาถ่ายรูปและรับบัตรนักศึกษา ที่มีรายชื่อในกำหนดการ ทดสอบภาษาอังกฤษ http://regis.rmutp.ac.th/…/…/TakeCard-TakePhoto-EXAM-ENG.pdf • […]

การรับปริญญา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2562 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย รวม 3 วัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 (ช่วงเช้า) • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2562มีความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และบัณฑิตที่มีความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ปฏิบัติดังนี้ บัณฑิตติดต่อเขียนใบคำร้องทั่วไปเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนวันรับพระราชทาน ปริญญาบัตรไม่น้อยกว่า 60 วัน หากบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกมายื่นเอกสารเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นเอกสาร แทนได้แต่บัณฑิตต้องเป็นผู้กรอกเอกสารดังกล่าวเอง พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชน และเขียนมอบอำนาจให้ผู้ใดกระทำการแทนโดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ได้ที่ […]

งานทะเบียนและประมวลผล

คู่มือการปฏิบัติงาน การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted on

คู่มือการปฏิบัติงาน การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข่าวงานทะเบียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการบริการด้านวิชาการและทะเบียน ระยะที่ 1

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการบริการด้านวิชาการและทะเบียน ระยะที่ 1 หัวข้อ “Listening” ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ เวลา 8.30 – 16.30 น. วิทยากรอบรม คือ Mr. Holger Kieckbusch อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ    

งานทะเบียนและประมวลผล

แจ้งปิดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน  2561 จึงขอแจ้งปิดสำนักงานฯ ระหว่างวันดังกล่าว