Uncategorized

แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตรรายวิชา

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพิ่มเติมแบบฟอร์ม”การจัดทำหลักสูตรรายวิชา” ผู้ใดที่ต้องการ สามารถดาวน์โหลดและนำไปใช้ได้ที่ เมนู “แบบฟอร์มเอกสาร”

Uncategorized

ขยายการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2557

Posted on

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนครเปิดขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  (ประเภทรับตรง) และ กรณีพิเศษ (โควตารอบ 2 : เฉพาะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) โดยสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร ห้อง One Stop Service หรือ ฝ่ายทะเบียนของคณะที่ต้องการ สมัครตั้งแต่วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2557  หรือสามารถสมัครผ่าน เว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th

Uncategorized

แบบฟอร์มกรรมการออกข้อสอบ สอบตรง ปีการศึกษา 2557

Posted on

แบบฟอร์มกรรมการออกข้อสอบ สอบตรง ปีการศึกษา 2557 ทุกศูนย์สอบส่งแบบฟอร์มที่ทำการเพิ่มเติมแล้วโดยการ รวมไฟล์ หรือ บีบอัดไฟล์ (Zip ไฟล์) ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อคณะ เช่น “คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์_คำสั่ง_สอบตรง2557.doc” และส่งกลับมาที่ register@rmutp.ac.th ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557  ศูนย์สอบเทเวศร์ แบบฟอร์มกรรมการออกข้อสอบ (ศูนย์เทเวศร์) แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้ง (ศูนย์เทเวศร์) ศูนย์สอบพณิชยการพระนคร และ ศุนย์สอบชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แบบฟอร์มกรรมการออกข้อสอบ  (ศูนย์พณิชยการพระนคร และ ศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์) แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้ง (ศูนย์พณิชยการพระนคร และ ศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์) ศูนย์สอบพระนครเหนือ แบบฟอร์มกรรมการออกข้อสอบ (ศูนย์สอบพระนครเหนือ) แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้ง (ศูนย์สอบพระนครเหนือ) ศูนย์สอบโชติเวช แบบฟอร์มกรรมการออกข้อสอบ (ศูนย์สอบโชติเวช) แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้ง (ศูนย์สอบโชติเวช) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-282-9009-15 ต่อ 6305 , 6409

Uncategorized

ประกาศวันสอนชดเชยและเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินการศึกษาปี 2556

Posted on

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร ี ได้กําหนดปฏิทินการศึกษาประจําปี การศึกษา 2556 ให้มีการเรียนการสอนไปแล้วนั้น เนื่ องจากสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ ทําให้การเดินทาง ของนักศึกษาในการมาเรียนมีความยากลําบาก และที่สําคัญมหาวิทยาลัยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากรทุกคน มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้มีการหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556, วันที่ 25-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และวันที่ 2,3,4,6,9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวมเป็นเวลา 12 วัน ทั้ง 9 คณะ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และการจดกั ิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ได้ดําเนินการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยจึงประกาศกําหนดวันสอนชดเชยและกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ดังน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ Click! สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ Click!

Uncategorized

กำหนดการรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (โควตา สำรอง) ปีการศึกษา 2557

Posted on

กำหนดการรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (โควตา สำรอง) ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 รายงานตัวและชำระเงิน ณ ห้อง OneStop Service ชั้น 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียด สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-282-9009 ต่อ 6409 และ 02-281-9877 http://www.facebook.com/RmutpFB

Uncategorized

ประกาศการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์-การค้นคว้าอิสระ

Posted on

ตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 15.4 ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ / การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

Uncategorized

ประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

Posted on

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศหยุดการเรียนการสอนของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกศูนย์ ทุกคณะ ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เป็นเวลา 1 วัน

Uncategorized

ประกาศด่วน! เลื่อนกำหนดการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา

Posted on

ประกาศเลื่อนกำหนดการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตาประจำปีการศึกษา 2557 จากเดิมวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 แทน ส่วนกำหนดการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ยังคงยึดตามกำหนดการเดิม จึงแจ้งให้ทราบ 10 พฤศจิกายน 2556