ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Posted on

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ การยุบเลิกหน่วยงาน และการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ดังนั้นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้จัดการประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้เป็นประธานในการประชุมแนวทางปฏิบัติงานของสำนักฯ ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 อาคารรพี เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันต่อไป • ระเบียบการประชุม การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการจัดทำแบบข้อตกลงการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Posted on

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดประชุมการจัดทำแบบข้อตกลงการพิจารณาความดีความชอบและการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทนของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 5 อาคารรพี โดยมี ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ๋ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลการภายในสำนักฯ เพื่อพิจารณาจัดทำแบบข้อตกลงการพิจารณาความดีความชอบและการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทนครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งในการประชุมดังกล่าวประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานต่อไป • ระเบียบวาระการประชุมการจัดทำแบบข้อตกลงการพิจารณาความดีความชอบและการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมเปิดใช้ระบบดิจิทัล ทรานสคริปต์ เพิ่มความสะดวกสบายใหม่ในโลกการศึกษา

Posted on

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มทร.พระนคร มอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เตรียมความพร้อมการเปิดใช้ระบบดิจิทัล ทรานสคริปต์ (Digital Transcript) ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทุกแห่งพัฒนาเอกสารทางการศึกษาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่ได้มาตรฐานรองรับสังคมดิจิทัล ในการนี้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) นำทีมผู้บริหาร ผู้ดูแลงานทะเบียนและประมวลผล และผู้ดูแลระบบสารสนเทศของ สวท. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ  Video Conference ร่วมกับ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET)  ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที ที่มีความร่วมมือกับ อว. เพื่อเตรียมเปิดให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงง่าย เพื่อใช้ประโยชน์จากดิจิทัล ทรานสคริปต์ ของ มทร. พระนคร เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาขอรับเอกสาร สามารถขอทราบผลการตรวจสอบข้อมูลการศึกษาการรับรองผลการศึกษาของตนเองที่ได้ศึกษากับมทร.พระนคร และสถาบันการศึกษาอื่นที่เข้าร่วมการใช้ระบบดิจิทัล ทรานสคริปต์ ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมจัดทำโครงการแบ่งส่วนงานภายในสำนักฯ

Posted on

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประชุม การจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในตามกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 5 อาคารรพี โดยมี ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและผู้อำนวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ และบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ร่วมกันพิจารณาทบทวนโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งส่วนงานภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดการประชุมการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประชุมการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องประชุมกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 5 อาคารรพี ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. โดยมีนางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักฯ เพื่อจัดทำและหารือแนวทางข้อตกลงในการบริหารและปฏิบัติงานของสำนักฯ

ประชุมภายในสำนักส่งเสริม ฯ

หารือการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี 2566

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประชุมหารือการดำเนินงานของสำนักฯ ณ ห้องประชุมกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 5 อาคารรพี ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. โดยมีนางสาวรุ่งฤดี  ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกัน

ประชุมบุคลากรสำนัก

ประชุมรับส่งงานในหน้าที่ราชการ 2566

Posted on

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประชุมรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ณ ห้องประชุมกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 5 อาคารรพี ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและผู้บริหารสำนักเพื่อส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ และแนะนำแนวทางนโยบายเพื่อการดำเนินงานภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป