การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย(สมอ.08)

การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจำหลักสูตร
• ชื่อหลักสูตร
การเพิ่มอาจารย์ประจำ
• ชื่อหลักสูตร

การปรับแก้รายละเอียดหลักสูตร

(คำอธิบายรายวิชา/เพิ่มรายวิชา/แก้ไขรายวิชา/แก้ไขชั่วโมงเรียน/แก้ไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน/คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา…)

• ชื่อหลักสูตร