การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย(สมอ.08)

การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจำหลักสูตร
• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
• หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
• หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
• หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
• หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
• หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
• หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
• หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
• หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
• หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
• หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
• หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
• หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
• หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
• หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

การเพิ่มอาจารย์ประจำ
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การปรับแก้รายละเอียดหลักสูตร

(คำอธิบายรายวิชา/เพิ่มรายวิชา/แก้ไขรายวิชา/แก้ไขชั่วโมงเรียน/แก้ไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน/…)

• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
• หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า