การรับรองคุณวุฒิ

 

คณะ/หลักสูตร ก.พ. ก.ค.ศ. สภาวิชาชีพ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
– หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ก.พ.  ก.ค.ศ.
– หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  ก.ค.ศ.
– หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ก.ค.ศ.
– หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   ก.ค.ศ.
– หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู  ก.ค.ศ.
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
– หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
– หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
– หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
– หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุจกิจคหกรรมศาสตร์
– หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
– หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ก.พ.   ก.ค.ศ.
– หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
คณะบริหารธุรกิจ
– หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)   ก.ค.ศ.
– หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ก.ค.ศ.
– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ   ก.ค.ศ.
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ก.ค.ศ.
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   ก.พ. ก.ค.ศ.
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  ก.พ.   ก.ค.ศ.
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ก.พ. ก.ค.ศ.  สภาวิศวกร
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ก.พ. ก.ค.ศ.
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  สภาวิศวกร
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ก.พ. ก.ค.ศ.  สภาวิศวกร
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ก.พ. ก.ค.ศ.
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษา
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
– หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
คณะศิลปศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
– หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
– หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
– หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
– หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
– หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
– หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
– หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
-หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ก.พ.