ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แบบฟอร์มเอกสาร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2564

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. 2550
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. 2553
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบวัดความรู้ความสามารถสมรรถนะนักศึกษา พ.ศ. 2560
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ. 2557
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2559

อัตราเก็บเงิน

1 .ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ และภาคสมทบ (ณ วันที่ 16 มี.ค. 66)

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ และภาคสมทบ (ณ วันที่ 16 มี.ค. 66)

3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ณ วันที่ 16 มี.ค. 66)

4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระเงินค่าจัดการศึกษา
และค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน (ณ วันที่ 15 สิงหาคม 66)

5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสมัครสอบคัดเลือก
และการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 57)

6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสมัครสอบ
และการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ณ วันที่ 25 เมษายน 61)

ประกาศมหาวิทยาลัยและแนวปฏิบัติ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา (ณ วันที่ 27 ก.พ. 61)
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ข้อปฏิบัติของกรรมการกำกับห้องสอบ (ณ วันที่ 27 ก.พ. 61)
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3)(ณ วันที่ 21 ต.ค. 63)
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 4)(ณ วันที่ 3 พ.ย. 63)
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 5)(ณ วันที่ 3 พ.ย. 63)
6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 6)(ณ วันที่ 25 ก.พ. 64)
7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 8)(ณ วันที่ 25 ส.ค. 64)
8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 11)(ณ วันที่ 11 ต.ค. 64)
9. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 12)(ณ วันที่ 11 ต.ค. 64)
10. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ณ วันที่ 21 ธ.ค. 63)
11. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 63)

12. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ณ วันที่ 24 พ.ค. 64)

13. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนห้องเรียนรวมจากเงินรายได้ (ณ วันที่ 19 ส.ค. 63)
14. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดการเรียนกานสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ณ วันที่ 21 เม.ย. 64)

15. แนวปฏิบัติการยื่นเอกสารแบบขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการขอใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์/หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (ณ วันที่ 22 ส.ค. 66)
16. แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระเงินค่าจัดการศึกษาและค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน (ณ วันที่ 15 ส.ค. 66)
17. แนวทางการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป (ณ วันที่ 17 ก.ค. 66)
18. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การลดค่าสมัครสอบคัดเลือกในปีการศึกษา 2567 (ณ วันที่ 3 ต.ค. 66)
19. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 20) (ณ วันที่ 19 ต.ค. 66)
20. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการขอใบแทนปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรและใบแปลปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรฉบับภาษาอังกฤษ
(ณ วันที่ 13 มิ.ย. 66)

แบบฟอร์มสำหรับระดับปริญญาเอกและปริญญาโท

ปฏิทินการศึกษา

Link Tabs
2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555