การประชุมภายใน (สวท.)

ประชุมกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์

ผอ.สวท. ประธานกรรมการ

รองผอ.สวท. กรรมการ

ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ

รองผอ.สวท.
กลุ่มทะเบียนฯ และกลุ่มบัณฑิตศึกษา
กรรมการ

นางสาวนฤดี สมิทธ์ปรีขา

รองผอ.สวท.
กลุ่มวิชาการ และฝ่ายบริหารและแผน
กรรมการ

กรรมการ

นายณัชติพงศ์ อูทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มทร.ธัญบุรี

นายมนตรี รัตนวิจิตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อดีตผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มทร.พระนคร

นางสาวนวรัตน์ การะเกษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ

อาจารย์บุญเรียม ทะไกรราช

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวรพีพร จักษุบท

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววรางคณา อมรแก้ว

ผู้ช่วยเลขานุการ