การประชุมภายใน (สวท.)

ประชุมกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์

ผอ.สวท. ประธานกรรมการ

รองผอ.สวท. กรรมการ

ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ

รองผอ.สวท.
กรรมการ

นายพงศกร หิรัญโรจน์

รองผอ.สวท.
กรรมการ

นางสาวนฤดี สมิทธ์ปรีขา

รองผอ.สวท.
กรรมการ

กรรมการ

นางรตนมน จันทรอุทัย

ผอ.กองนโยบายและแผน
กรรมการ

ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์

ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ

นายณัชติพงศ์ อูทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มทร.ธัญบุรี
กรรมการ

อาจารย์บุญเรียม ทะไกรราช

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางณิชกมล ยมนา

หน.สน.ผอ. เลขานุการ

นางสาวปิยาณี จินาพันธ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวรพีพร จักษุบท

ผู้ช่วยเลขานุการ