การประชุมภายใน (สวท.)

คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประธานกรรมการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6300
Email : rungrudee.p@rmutp.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ วัฒกีกำธร

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(ฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
กรรมการ

นางสาวจันจิรา จันทยานี

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(ฝ่ายบริหารและแผน)
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ)
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมนตรี รัตนวิจิตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายบัญชา นิ่มประเสริฐ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางสาวนวรัตน์ การะเกษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลยศ สุวันทโรจน์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรียม ทะไกรราช

กรรมการ

เลขานุการ

นางณิชกมล ยมนา

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เลขานุการ

นางสาวรพีพร จักษุบท

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวบุญยวีย์ วรเศรษฐ์ฐากุล

ผู้ช่วยเลขานุการ

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน