Uncategorizedงานทะเบียนและประมวลผลงานบัณฑิตศึกษางานวิชาการงานสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประกาศ,ระเบียบ,คำสั่งแต่งตั้ง

แบบฟอร์มเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั่วไป

แบบขอเทียบโอนรายวิชา (New!)
คำร้องทั่วไป(คณะใช้) คำร้องทั่วไป(น.ศ.ใช้)
แบบขอเรียนข้ามมหาวิทยาลัย แบบขอเรียนข้ามคณะ
แบบขอรักษาสภาพ(น.ศ.) แบบขอคืนสภาพ(น.ศ.)
แบบขอลงทะเบียนล่าช้า แบบขอแก้(I)
แบบขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน แบบขอลาออก
แบบขอสำเร็จ(ระดับ ปวส.) แบบขอสำเร็จ(ระดับ ป.ตรี.)
แบบขอเอกสารการศึกษา แบบขอเทียบโอนรายวิชา
แบบขอส่งเกรดเพิ่มเติม แบบขอลาพัก
แบบขอ เพิ่ม-เปลี่ยน-ถอน_การลงทะเบียน คู่มือการทำวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ
โครงการสอนรายวิชาระดับปริญญาตรี เอกสารประกอบการสอน
เอกสารคำสอน มคอ3 (Word) – ตัวอย่าง
มคอ3 (Adobe Acrobat) – ตัวอย่าง มคอ3 (Word)
มคอ3 (Adobe Acrobat) เอกสารคำสอน-53 (ตัวอย่าง)
การเขียนส่วนอ้างอิง (ตัวอย่าง) ฟอร์มการเขียนเนื้อหา (Word)
ฟอร์มการเขียนแนวการศึกษา (Word) แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
มอค 2 ปริญญาตรี 2554 แบบขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว แบบใบลาพักผ่อน
ใบขออนุญาตออกนอกสถานที่ แบบขอยกเลิกวันลา
คู่มือ+แบบฟอร์มบันทึก-ครุฑ-ประกาศ  

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับคณะ

ประวัติ/ผลงาน ของ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สมอ. 01-08

สมอ.01 สมอ.07-01
สมอ.02 สมอ.07-02
สมอ.03 สมอ.07-03
สมอ.04 สมอ.07-04
สมอ.05 สมอ.07-05
สมอ.06 สมอ.07-06
แบบสำรวจห้องเรียน สมอ.08
แบบบันทึกหลังการสอน
ตารางแบบรายงานการดำเนินการหลักสูตร