การประชุมภายใน (สวท.)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์

ผู้อำนวยการ
ประธานกรรมการ

รองผอ.สวท. กรรมการ

ผศ.ดร.สุขจิตร ตั้งเจริญ

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มทะเบียนฯ และกลุ่มบัณฑิตศึกษา
กรรมการ

ดร.นฤดี สมิทธ์ปรีขา

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มวิชาการ และฝ่ายบริหารและแผน
กรรมการ

กรรมการ

ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มทร.ธัญบุรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมนตรี รัตนวิจิตร

อดีตผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มทร.พระนคร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ

ผศ.บุญเรียม ทะไกรราช

คณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ

นางสาวนวรัตน์ การะเกษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางณิชกมล ยมนา

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวรพีพร จักษุบท

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววรางคณา อมรแก้ว

ผู้ช่วยเลขานุการ