การประชุมภายใน (สวท.)

ประชุมกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์

ผอ.สวท. ประธานกรรมการ

รองผอ.สวท. กรรมการ

ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ

รองผอ.สวท.
กรรมการ

นางสาวกมลภัทร นวานุช

รองผอ.สวท.
กรรมการ

นางสาวนฤดี สมิทธ์ปรีขา

รองผอ.สวท.
กรรมการ

กรรมการ

นายณัชติพงศ์ อูทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มทร.ธัญบุรี

นายรณรงค์ ตั้งตระกูล

ผู้ทรงคุณวุฒิ
อดีตผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มทร.พระนคร

นางรตนมน จันทรอุทัย

ผอ.กองนโยบายและแผน
กรรมการ

ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์

ผู้ช่วยอธิการบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ

อาจารย์บุญเรียม ทะไกรราช

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางณิชกมล ยมนา

หน.สน.ผอ. เลขานุการ

นางสาวปิยาณี จินาพันธ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวรพีพร จักษุบท

ผู้ช่วยเลขานุการ