ประชุมกรรมการประจำสำนัก

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2563

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Uncategorized

การประชุม คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2562

Posted on

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน • ระเบียบวาระการประชุมกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 2-62_วันที่ 17 ต.ค. 62

ประชุมกรรมการประจำสำนัก

ระเบียบวาระการประชุม 1-62 (20 มิ.ย.62)

Posted on

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร