Uncategorized

ประชุมจัดทำโครงการแบ่งส่วนงานภายในสำนักฯ

Posted on

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประชุม การจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในตามกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 5 อาคารรพี โดยมี ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและผู้อำนวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ และบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ร่วมกันพิจารณาทบทวนโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งส่วนงานภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548

Uncategorized

จัดการประชุมการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประชุมการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องประชุมกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 5 อาคารรพี ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. โดยมีนางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักฯ เพื่อจัดทำและหารือแนวทางข้อตกลงในการบริหารและปฏิบัติงานของสำนักฯ

ประชุมกรรมการประจำสำนัก

ครั้งที่ 2/2565

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 5 อาคารรพี ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่าง ๆ ภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมกรรมการประจำสำนัก

ครั้งที่ 1/2565

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่าง ๆ ภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมกรรมการประจำสำนัก

ครั้งที่ 1/2564

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่าง ๆ ภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมกรรมการประจำสำนัก

ครั้งที่ 1/2563

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทเวศร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Uncategorized

ครั้งที่ 2/2562

Posted on

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน • ระเบียบวาระการประชุมกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 2-62_วันที่ 17 ต.ค. 62

ประชุมกรรมการประจำสำนัก

ครั้งที่ 1/2562

Posted on

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร