สถิตินักศึกษาต่างๆ

สถิตินักศึกษาคงอยู่

สถิติจำนวนนักศึกษาสถานะปกติ แยกเพศ ชั้นปี ระดับ คณะและสาขาวิชา

 • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2561     1/2561     2/2561
 • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2560     1/2560     2/2560
 • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2559     1/2559     2/2559
 • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2558     1/2558     2/2558
 • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2557     1/2557     2/2557
 • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2556     1/2556     2/2556
 • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2555     1/2555     2/2555

สถิติจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)

สถิติจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full time Equivalence of Students : FTES)

สถิติจำนวนเกรดตามรายวิชา

สถิติจำนวนเกรดแต่ละรายวิชา แยกตามคณะ ภาคการศึกษา

 • สถิติจำนวนเกรดตามรายวิชา ปีการศึกษา 2561     1/2561     2/2561
 • สถิติจำนวนเกรดตามรายวิชา ปีการศึกษา 2560     1/2560     2/2560
 • สถิติจำนวนเกรดตามรายวิชา ปีการศึกษา 2559     1/2559     2/2559
 • สถิติจำนวนเกรดตามรายวิชา ปีการศึกษา 2558     1/2558     2/2558
 • สถิติจำนวนเกรดตามรายวิชา ปีการศึกษา 2557     1/2557     2/2557
 • สถิติจำนวนเกรดตามรายวิชา ปีการศึกษา 2556     1/2556     2/2556
 • สถิติจำนวนเกรดตามรายวิชา ปีการศึกษา 2555     1/2555     2/2555