สถิตินักศึกษาต่างๆ

ข้อมูลสำหรับใช้ประกอบการตรวจประกันคุณภาพภายใน

สถิติจำนวนนักศึกษา

  • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2563     1/2563     2/2563
  • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2562     1/2562     2/2562
  • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2561     1/2561     2/2561
  • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2560     1/2560     2/2560
  • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2559     1/2559     2/2559
  • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2558     1/2558     2/2558
  • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2557     1/2557     2/2557
  • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2556     1/2556     2/2556
  • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2555     1/2555     2/2555

ผลการประเมินจากนักศึกษา

ผลการประเมินจากนักศึกษาแต่ละปี/ภาค

สถิติจำนวนเกรดตามรายวิชา

คณะศิลปศาสตร์
1 / 2560 2 / 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 / 2560 2 / 2560 คณะบริหารธุรกิจ
1 / 2560 2 / 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 / 2560 2 / 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1 / 2560 2 / 2560 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 / 2560 2 / 2560 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 / 2560 2 / 2560 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1 / 2560 2 / 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1 / 2560 2 / 2560