สถิตินักศึกษาต่างๆ

สถิตินักศึกษาคงอยู่

สถิติจำนวนนักศึกษาสถานะปกติ แยกเพศ ชั้นปี ระดับ คณะและสาขาวิชา

  • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2561     1/2561     2/2561
  • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2560     1/2560     2/2560
  • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2559     1/2559     2/2559
  • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2558     1/2558     2/2558
  • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2557     1/2557     2/2557
  • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2556     1/2556     2/2556
  • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2555     1/2555     2/2555

สถิติจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)

สถิติจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full time Equivalence of Students : FTES)

สถิติผลการเรียนตามรายวิชา

สถิติจำนวนผลการเรียนตามรายวิชา

สถิติจำนวนเกรดตามรายวิชา

2560
2559
2558
คณะศิลปศาสตร์
1 / 2560 2 / 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 / 2560 2 / 2560 คณะบริหารธุรกิจ
1 / 2560 2 / 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 / 2560 2 / 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1 / 2560 2 / 2560 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 / 2560 2 / 2560 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 / 2560 2 / 2560 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1 / 2560 2 / 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1 / 2560 2 / 2560
คณะศิลปศาสตร์
1 / 2559 2 / 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 / 2559 2 / 2559 คณะบริหารธุรกิจ
1 / 2559 2 / 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 / 2559 2 / 2559 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1 / 2559 2 / 2559 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 / 2559 2 / 2559 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 / 2559 2 / 2559 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1 / 2559 2 / 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1 / 2559 2 / 2559
คณะศิลปศาสตร์
1 / 2558 2 / 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 / 2558 2 / 2558 คณะบริหารธุรกิจ
1 / 2558 2 / 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 / 2558 2 / 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1 / 2558 2 / 2558 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 / 2558 2 / 2558 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 / 2558 2 / 2558 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1 / 2558 2 / 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1 / 2558 2 / 2558