งานประกันคุณภาพสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

SAR สำนกส่งเสริมวชาการและงานทะเบียน


SAR : 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกระเบียบการสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

SAR สวท.

SAR 2556
• SAR 2556 / ส่วนที่ 1
• SAR 2556 / ส่วนที่ 2
• SAR 2556 / ส่วนที่ 3
• SAR 2556 / ส่วนที่ 4
• SAR 2556 / ส่วนที่ 5
• สรุปผลการประเมิน SAR 2556

คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน

ผลการประเมินคุณภาพภายใน