งานประกันคุณภาพสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

SAR สวท.

SAR : 2560
• ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
สวท.2.1-1-01_ระบบกลไกการเปิด-ปิดหลักสูตร
สวท.2.1-1-02_ระบบกลไกการจัดทำหลักสูตร
สวท.2.1-1-03_ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร
สวท.2.1-1-05_แผนการปรับปรุงหลักสูตร
สวท.2.1-2-.01_ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
สวท.2.1-2-02_คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจร่างหลักสูตร
สวท.2.1-2-03_รายงานการปรับปรุงหลักสูตร ปี 2560
สวท.2.1-2-04_รายงานการปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ.2561
สวท.2.1-3-01_แผนการปรับปรุงหลักสูตร ปี 2562
สวท.2.1-4-01_รายงานการประชุมพัฒนาวิชาการ 2-2561

• ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
สวท.2.2-1-01
สวท.2.2-1-02
สวท.2.2-1-03
สวท.2.2-1-04
สวท.2.2-1-05
สวท.2.2-1-06
สวท.2.2-2-01
สวท.2.2-2-02
สวท.2.2-2-03
สวท.2.2-2-04
สวท.2.2-3-01
สวท.2.2-3-02
สวท.2.2-3-03
สวท.2.2-4-01
สวท.2.2-4-02

• ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
สวท.2.3-1-01
สวท.2.3-1-02
สวท.2.3-1-03
สวท.2.3-1-04
สวท.2.3-1-05
สวท.2.3-1-06
สวท.2.3-1-07
สวท.2.3-2-01
สวท.2.3-2-02
สวท.2.3-2-03
สวท.2.3-2-04
สวท.2.3-3-01
สวท.2.3-3-02
สวท.2.3-3-03
สวท.2.3-3-04
สวท.2.3-4-01
สวท.2.3-5-01
สวท.2.3-5-02
สวท.2.3-5-03

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

• ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

– ปฏิทินการคัดเลือก ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560
– ปฏิทินการคัดเลือก ประเภทรับตรง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560
– ปฏิทินการคัดเลือก ประเภทรับตรง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560
– ปฏิทินการคัดเลือก ประเภท Admision ปีการศึกษา 2560– ระเบียบการสอบคัดเลือก ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560
– ระเบียบการสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560
– ระเบียบการสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560
– ระเบียบการสอบคัดเลือก ประเภท Admision ปีการศึกษา 2560– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ประเภทรับตรง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560


– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประเภท Admision ปีการศึกษา 2560
SAR 2556
• SAR 2556 / ส่วนที่ 1
• SAR 2556 / ส่วนที่ 2
• SAR 2556 / ส่วนที่ 3
• SAR 2556 / ส่วนที่ 4
• SAR 2556 / ส่วนที่ 5
• สรุปผลการประเมิน SAR 2556